Search

Terms & Conditions
  -  Terms & Conditions

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle samenwerkingen met Moonset Media.

 

 

 

  1. Definities

1.1 Opdrachtgever

Hieronder wordt verstaan: degene die de aanvraag van de opdracht heeft gedaan en het proces van de uitwerking bewaakt.

1.2 Opdracht

Onder opdracht wordt verstaan: het verzoek van de opdrachtgever aan Moonset Media om de aanvraag van de opdrachtgever uit te voeren.

1.3 Concept 

Onder concept wordt verstaan: een visualisatie of omschrijving waarin het eindproduct en eventueel het doel hiervan wordt vastgelegd.

 

2. Offerte, Factuur & Prijsberekening 

2.1 Voordat een project van start gaat, zal er altijd een offerte opgesteld worden. Bij deze offerte zal Moonset Media (op basis van de gebruikelijke prijzen van Moonset Media op dat moment) een opsomming maken van het verwachtte werk en de verwachtte kosten hiervan.

2.2 Na akkoord op deze offerte, wordt er automatisch akkoord gegeven op alle algemene voorwaarden.

2.3 Wanneer er aanvraag wordt gedaan op extra werk (wat niet is besproken en is meegenomen in de offerte), zal dit automatisch als meerwerk verrekend worden op de uiteindelijke factuur.

2.4 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, zal de vergoeding naar redelijkheid door Moonset Media bepaald worden op de uiteindelijke factuur. Hierbij worden de gebruikelijke kosten van Moonset Media ter referentie gebruikt. 

2.5 Bij iedere montage opdracht zitten automatisch 2 aanpassingsrondes inbegrepen. Wanneer er gebruik is gemaakt van een concept of script, dient deze niet aangepast te worden nadat de eerste montage al is voldaan. Na de eerste aanpassingsronde, dienen er geen aanpassingen meer gedaan te worden die in de eerste ronde ook doorgevoerd hadden kunnen worden. Wanneer 1 of beide van de bovenstaande regels wordt overschreden, zal het extra gemaakte werk automatisch worden verrekend op de factuur.

2.6 De factuur betreft een betalingstermijn van 14 dagen. Wanneer Moonset Media het verschuldigde bedrag niet binnen dit termijn heeft ontvangen, zullen er in de lopende dagen 2 herinneringen volgen. Wanneer hier geen gehoor aan wordt gegeven, zal een incassobureau ingeschakeld dienen te worden. De kosten van dit incassobureau zullen worden verrekend aan de opdrachtgever.

2.7 De prijs van de filmdagen wordt berekend door middel van dagdelen. Een halve dag betreft maximaal 4 uur, een hele dag betreft 5 tot 8 uur. De montage wordt altijd op maat berekend. 

2.8 Wanneer de filmdag uiteindelijk langer bleek te duren dan in de offerte was vastgesteld, zal het extra werk automatisch worden doorberekend in de factuur. Hierbij worden de gebruikelijke prijzen van Moonset Media gehanteerd.

2.9 De factuur wordt altijd na de eerste ruwe oplevering verzonden. Indien er geen sprake is van een montage wordt de factuur na de filmdag verzonden.

 

3. Opdracht 

3.1 Moonset Media heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.

3.2 Wanneer de opdracht om welke reden dan ook door de opdrachtgever wordt afgebroken, zullen de kosten voor het gemaakte werk berekend en gefactureerd worden.

3.3 Wanneer er bij de opdracht sprake is van een montage, dient de deadline uiterlijk 3 weken van tevoren te worden besproken. Wanneer een montage op kortere termijn opgeleverd dient te worden, zal dit door de opdrachtgever in overleg met Moonset Media moeten worden vastgesteld.

 

4. Annulering van filmdagen

4.1 Wanneer een filmdag binnen 48 tot 24 uur door de opdrachtgever wordt geannuleerd of verplaatst naar een andere datum, zal 50% van het eerder overeengekomen bedrag gefactureerd worden aan de desbetreffende opdrachtgever. 

Ook de eventueel gemaakte reiskosten en mogelijke andere kosten (zoals de huur van apparatuur, etc.) zullen volledig worden berekend in de factuur.

4.2 Wanneer een filmdag binnen 24 uur door de opdrachtgever wordt geannuleerd of verplaatst naar een andere datum, zal 100% van het eerder overeengekomen bedrag gefactureerd worden aan de desbetreffende opdrachtgever.

Onder annuleren valt ook:

  • Het niet komen opdagen op een filmdag.
  • Het verkeerd doorgeven van de datum van een filmdag.

Ook de eventueel gemaakte reiskosten en mogelijke andere kosten (zoals de huur van apparatuur, etc.) zullen volledig worden berekend in de factuur.

 

5. Auteursrecht

5.1 Het auteursrecht op de videografische werken berust bij Moonset Media.

5.2 Moonset Media berust de rechten op al het ruwe beeldmateriaal dat door Moonset Media gemaakt is. Dit ruwe materiaal zal tenzij anders overeengekomen niet gedeeld worden met de opdrachtgever.

5.3 De geleverde video dient nooit zelf gemonteerd te worden of gemonteerd te worden door derden, tenzij dit van tevoren is afgesproken.

5.4 Tenzij anders overeengekomen, is de wederpartij niet bevoegd om sublicenties over het geleverde werk te verlenen aan derden. 

5.5 Wanneer er aanpassingen zijn verricht aan een video, dienen de versies hiervoor – tenzij anders afgesproken – niet gebruikt te worden. Dit is namelijk gèèn gekocht eindproduct. Wordt deze versie/versies toch gepubliceerd worden, wordt hiervoor het verrichtte werk in rekening gebracht. Hierbij worden de 2 video’s als compleet losse eindproducten aanschouwd. De montage zal in sommige gevallen dus dubbel betaald dienen te worden. Om dit te voorkomen, kan de gewenste versie in overleg afgekocht worden.

5.6 Wanneer er door de opdrachtgever werk van derden wordt verleend aan Moonset Media, is Moonset Media niet aansprakelijk voor eventuele schade ter betrekking tot de auteursrechten hiervan.